JournalTaiwan’s Quaternary Mountain Glacier Retreat Models
Lih-Der Ho, Shu-Hua Chen and Shyh-Jeng Chyi
2010
59
19-38
glacial landforms, glacier retreat model, Quaternary